Tor Punsvik

Miljø og naturforvalter

Tor Punsvik er utdannet naturforvalter i 1978 fra Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet/NMBU og pensjonerte seg i 2019 etter 40 år i offentlig miljøforvaltning.

Han har skrevet mer enn 100 populærvitenskapelige artikler, om vært ansvarlig for et titalls fagrapporter, hovedsakelig som viltforvalter hos Statsforvalteren i Agder. Han har som privatkonsulent skrevet villreinfaglige rapporter og konsekvensutredninger.

Hans bokproduksjoner, ofte med en medforfatter, er: «Viltforvaltning, veileder/lærebok» 1996, «Den gode jakta – håndbok i jegeretikk» 1998, «Viltet i landskapet – lærebok og veileder i landskapsøkologi» 2002, «Målrettet villreinforvaltning» 2006, «Fjellvidda nomade villreinen» 2016, «Rovviltet på Agder» 2018.

Tor Punsvik_2

Utgitte titler

Her et utvalg:

Den gode jakta

Boken gir råd til jegere om hvordan de bør oppføre seg for at samfunnets holdninger til jakten er positiv.

Utgitt på Landbruksforlaget 1998

Viltet i landskapet

Boka fokuserer på hvordan viltet og landskapet det lever i, gjensidig påvirker hverandre. Den har norske eksempler om villrein, elg, ulv, fjellrev, bever, hønsefugler og rødrev. Boka er primært beregnet på undervisningsmiljøer på universitets- og høgskolenivå og naturforvaltere. Har litteraturliste og stikkordregister.

Utgitt på Landbruksforlaget 2002

Målrettet villreinforvaltning

Boka oppsummerer den kunnskapen som fins om villreinen og dens leveområder og ser bl.a. på hvilke rammer villreinforvaltningen har, hvordan menneskene kan tilpasse seg villreinens biologi og atferd, hvilke krav villreinen har til sine leveområder, hvordan man kan samhandle med andre interesser i de sørnorske villreinfjella og hvordan man kan gjennomføre driftsplanbasert forvaltning. Boka kan også brukes som kursbok, og det fins en egen studieplan til den.

Utgitt på Tun forlag 2006

Villreinen

Villreinens biologi og fysiologi
Villreinens sykdommer og parasitter
Villreinens genetikk og slektskap
Villreinen og rovdyr
Villreinen i folketradisjonen og i forhistorisk tid
Villreinen på Svalbard
Villreinen i forskningen
Presentasjon av Fastland-Norges 23 villreinområder

Utgitt på Friluftsforlaget 2016

Rovviltet på Agder

Hovedforfatter & redaktør Tor Punsvik fascineres som mange av rovviltet, og har gjennom et langt yrkesliv med rovviltarbeid på Agder erfart mye og lært mange spennende mennesker å kjenne.

Utgitt på Bokbyen forlag 2018

Nedre Otra

NEDRE OTRA – EN SKJULT MILJØSUKSESS.
Fra industrikloakk til elveparadis. Gårsdagens, dagens og morgendagens bruk. Tilbud og utfordringer på strekningen fra og med Venneslafjorden til Byfjorden i Kristiansand.

Bokhuset forlag 2021